ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.agroup-architects.gr, το λογότυπο, το περιεχόμενο και τα στοιχεία των σχετικών ιστοσελίδων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ - αρχιτέκτων μηχανικός» που εκμεταλλεύεται το αρχιτεκτονικό γραφείο υπό το διακριτικό γνώρισμα «ALPHA GROUP ARCHITECTS» (στο εξής «A.GROUP») και προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (ΦΕΚ Α' 25/4-3-1993), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η A.GROUP δικαιούται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους κάτωθι όρους χρήσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, αναρτώντας το τροποποιημένο κείμενο στο παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου www.agroup-architects.gr συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, του λογότυπου, των κειμένων, των συμβόλων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των σχεδιαγραμμάτων, των απεικονίσεων, των εν γένει διακριτικών γνωρισμάτων και γενικά των κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της A.GROUP και διέπεται από τις εθνικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα τυχόν ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εκμίσθωση, δανεισμός, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση ("download"), μετάφραση, τροποποίηση ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του εν λόγω περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της A.GROUP.

Υποχρεώσεις επισκέπτη

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου www.agroup-architects.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν από την επίσκεψη των ιστοσελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση τεκμαίρεται ότι τους έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα.

O επισκέπτης οφείλει να προστατεύει τον υπολογιστή του με τα κατάλληλα προγράμματα προστασίας από ιούς και κακόβουλα λογισμικά (antivirus και anti-spyware) και να φροντίζει για τη συχνή ενημέρωσή τους με τις τελευταίες εκδόσεις.

Ο επισκέπτης οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της A.GROUP, συμπεριλαμβανομένης της παραπλάνησης του κοινού ως προς την προέλευση του περιεχομένου των ιστοσελίδων.

Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην A.GROUP απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση από τον επισκέπτη των ιστοσελίδων, θα επισύρει τις αντίστοιχες νόμιμες αστικές ή/και ποινικές κυρώσεις.

Περιορισμός ευθύνης

Η πλοήγηση και χρήση των ιστοσελίδων της A.GROUP γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη της.

Η A.GROUP καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι ιστοσελίδες του να είναι ενημερωμένες, προστατευμένες από κακόβουλες επιθέσεις και ιούς και να είναι συνεχώς σε καλή λειτουργία, χωρίς όμως να παρέχει καμία σχετική εγγύηση. Η A.GROUP δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν τεχνικών ή άλλων ανωμαλιών ή σε περίπτωση μερικής ή ολικής μη διαθεσιμότητας των ιστοσελίδων της. Η A.GROUP δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη/ζημία τυχόν προκύψει στον επισκέπτη εξαιτίας ή εξ αφορμής της χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.agroup-architects.gr.

Οι δε πληροφορίες, φωτογραφίες, σχέδια που παρέχονται ή απεικονίζονται στον διαδικτυακό τόπο www.agroup-architects.gr δεν παρέχουν καμία σχετική εγγύηση άμεση ή έμμεση περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας τους και δεν συνιστούν διαφήμιση ή συμβουλή άμεση ή έμμεση για την οποιαδήποτε χρήση τους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμβουλή ή μελέτη της A.GROUP.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό δίκαιο, ενώ σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά με τον επισκέπτη των ιστοσελίδων της A.GROUP, αρμόδια για την επίλυσή της θα είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο Κανονισμός για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR/EC/2016/679) (ο «Κανονισμός») εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018. Εισάγει νέους κανόνες για την επεξεργασία και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα

Όταν αναφερόμαστε σε προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το e-mail, ο αριθμός ταυτότητας του.

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας δίνετε προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την παροχή αρχιτεκτονικών υπηρεσιών προς εσάς. Συγκεκριμένα συλλέγουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ονοματεπώνυμο

β) τηλέφωνο

γ) διεύθυνση επικοινωνίας

δ) email

Τα προσωπικά δεδομένα που μας δηλώνετε τηρούνται γενικότερα για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί σας, την επικοινωνία, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, την τήρηση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και προς τις αρχές και για τους σκοπούς αυτούς, δηλώνοντάς τα σε εμάς, δίνετε τη συναίνεσή σας για την αποθήκευση και επεξεργασία τους. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν πρόκειται ποτέ να τα πουλήσουμε, να τα ενοικιάσουμε, να τα διανείμουμε, ή να τα δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας προκειμένου να μας δώσετε τα δεδομένα σας.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Όταν αναφερόμαστε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εννοούμε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, δηλαδή επεξεργασία είναι η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ορισμένες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ' εντολή μας (ως εκτελούντες την επεξεργασία) παρέχοντας μας υπηρεσίες με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς. Η εταιρεία μας διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες-τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των κατά τον Κανονισμό τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τόσο η εταιρεία μας όσο και οι συνεργάτες μας, οι οποίοι υπόκεινται σε ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφείς και καθορισμένους σκοπούς. Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά και συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ - αρχιτέκτων μηχανικός» που εκμεταλλεύεται το αρχιτεκτονικό γραφείο υπό το διακριτικό γνώρισμα «ALPHA GROUP ARCHITECTS».

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR/EC/2016/679) έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 Κανονισμού), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 Κανονισμού) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 Κανονισμού) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 Κανονισμού) του λογαριασμού Μέλους- Χρήστη και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς
 • Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 Κανονισμού)
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 Κανονισμού) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 Κανονισμού), δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
 • Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr )

Τα μέτρα ασφαλείας μας

Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού και να προστατεύονται τα δικαιώματά σας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν καθίστανται προσβάσιμα σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων.

Οι λοιπές υποχρεώσεις μας

Ο χρόνος διατήρησης των πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας προς εσάς, διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται από τη φύση των υπηρεσιών και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας από την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς έχοντας ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε σε νομικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται, ακόμη και αν δεν υπάρχει πια ανάγκη παροχής υπηρεσιών προς εσάς.

Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και διαβιβάζονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσης πολιτικής.

Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας πολιτικής, γεγονός που εμπεριέχει την πιθανότητα να έχουν αποκαλυφθεί προσωπικά σας δεδομένα, τότε μέσα σε 72 ώρες από την αναγνώριση του συμβάντος θα ειδοποιήσουμε την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν τα προσωπικά δεδομένα.

Δεδομένου ότι δεν απασχολούμε πάνω από 250 εργαζομένους στην επιχείρησή μας, ότι εκτελούμε περιστασιακή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ότι δεν επεξεργαζόμαστε ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων, ούτε επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν ποινικές υποθέσεις, δεν υποχρεούμαστε σε τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Διαβίβαση σε τρίτες χώρες

Η A.GROUP δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα είτε εντός της Ε.Ε. είτε εκτός, σε τρίτες χώρες. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση των χρηστών με επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αναθεώρηση πολιτικής

Η A.GROUP διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα της να επικαιροποιεί, τροποποιεί ή αναθεωρεί την παρούσα πολιτική, η οποία ισχύει από 25 Μαΐου 2018 και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών του και την εναρμόνιση της με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εσωτερικής και κοινοτικής) σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προς τούτο, παρακαλούμε όπως ελέγχετε την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τακτικά προκειμένου να ενημερώνεστε για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.


TERMS OF USE ON THE WEBSITES AND LIMITATION OF LIABILITY

The present website www.agroup-architects.gr, logo, content and data of relevant websites, belong to the intellectual property of the private company under the company name "FILIPPOS ANAGNOSTIDIS - architect", which is developed by the architects firm under the distinguishing sign "ALPHA GROUP ARCHITECTS" (hereinafter referred to as "A.GROUP") and protected by the provisions of the Greek Law 2121/93 about copyright and related rights (Greek Government Gazette Volume A' 25/ 04-03-1993), as amended and in force.

A.GROUP is entitled to amend following terms of use, without prior notification, at any time, by displaying the amended text in the present website.

Intellectual and industrial property rights

The entire content of the website www.agroup.architects.gr including, but not limited, to the logo, texts, symbols, graphics, pictures, blueprints, images, in general distinguishing signs and generally any type of documents, belong to the intellectual property of A.GROUP and is subject to national provisions about intellectual property, except for eventually explicit recognised rights of third parties. Any reproduction, republication, copy, storage, sale, lease, loaning, transmission, distribution, issue, execution, download, translation, amendment or by any way exploitation of the present content, entirely or partly, without the prior explicit written consent of A.GROUP is prohibited.

Visitors obligations

The visitor of the present website www.agroup.architects.gr is obliged to read carefully following terms of use before he is going to visit the websites and in case of disagreement, he is obliged not to use them. In any other case it is presumed that they have been accepted unconditionally.

The visitor is obliged to protect his personal computer with appropriate antivirus and anti-spyware programs and to care for their frequent update to the latest versions.

The visitor is obliged to comply to applicable laws and regulations and to avoid any illegal or abusive use of the A.GROUP's website content, including misleading public about the origin of the website content.

Any damage caused to A.GROUP, deriving from misuse or abuse of the websites by the visitor, will draw corresponding legal civil or/ and criminal.

Limitation of liability

Navigation and use of A.GROUP's website shall be carried out under the sole responsibility of the visitor.

A.GROUP uses its best efforts to make sure that its websites are updated, protected from malicious attacks and viruses and continuously functioning, but not providing any guarantee. A.GROUP shall not be liable in case of technical or other abnormalities or in case of entirely or partly lack of availability of its websites. A.GROUP cannot be assumed in any case responsible for any failure/ damage may occur to the visitor due to or in connection to the website use of www.agroup-architects.gr.

Information, pictures, drafts provided or illustrated in the website www.agroup-architects.gr do not provide any corresponding direct or indirect guarantee on their marketability or suitability and they do not constitute advertisement or direct or indirect advice on their use, without A.GROUP's prior written consent or study.

Applicable Law

The present terms of use, as in force, are subject and supplemented where necessary by the Greek Law. Any dispute with the visitor of the A.GROUP's websites may be resolved by the Courts of Athens in Greece.

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

EU's General Data Protection Regulation (GDPR/EC/2016/679) (the "Regulation") is applicable as of May 25th, 2018 in all member states across Europe. It introduces new rules relating to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data.

PERSONAL DATA

Means any information relating to specific natural person or person who can be identified in particular by reference to his/her name, address, e-mail address, identity card number.

We collect personal data provided by you, in order to be used for our architectural services to you. Specifically, we collect following data

a) name and surname

b) telephone number

c) contact address

d) E-mail address

Personal data provided by you are stored in general for purposes regarding our transactions, communication, improvement of provided services, compliance with the regarding obligation towards you and the authorities, and due to those purposes, you provide us with your consent to store and process your freely given data to us. We collect and process your personal data, when absolutely necessary. We will never sell, lease, distribute or publish them in any manner.

In case you are under the age of 16, you shall have parental consent in order to provide your data to us.

Personal data processing

Means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

In order to provide our services to you we may share your personal data with specific third companies, which are under our orders (as processors) providing their services to us in order to ensure optimal service to you. Our Company ensures that the processing personal data received from the co-workers- third companies, are subject to contractual limitation clauses regarding the purpose of processing and storage under the Regulation with regard to technical and organisational measures on correct and safe processing of your personal data. The Company as well as our co-workers, who are subject to privacy and confidentiality clauses, are processing your personal data honestly and lawfully for explicit and specified purposes. Those entities have been chosen carefully and they comply to current legislation on personal data protection.

Controller

Controller is the company under the company name "FILIPPOS ANAGNOSTIDIS - architect", which is developed by the architects firm under the distinguishing sign "A.GROUP".

Your rights

Under the EU General Data Protection Regulation (GDPR/EC/2016/679) you have following rights:

 • Right of transparent information, communication and modalities for the exercise of the rights of the data subject (Article 12, 13, 14 of the Regulation), i.e. your right to inform on the purposes of the processing for which the personal data are intended.
 • Right of access (Article 15 of the Regulation) your personal data which have been collected by us.
 • Right to rectification (Article 16 of the Regulation) of inaccurate personal data which have been collected by us.
 • Right to erasure ("right to be forgotten") (Article 17 of the Regulation) your member-user account as well as the information we have on you.
 • Right to restriction of processing your personal data (Article 18 of the Regulation)
 • Right to object (Article 21 of the Regulation) o processing of your personal data
 • Right to withdraw your consent (Article 7 of the Regulation), i.e. to withdraw your consent of processing your personal data at any time. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.
 • Right to lodge a complaint to the supervisory authority, the Hellenic Data Protection Authority (1-3, Leoforos Kifissias. Κηφισίας, Athens, P.C. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr )

Our security measures

We implement effectively appropriate technical and organisational measures, both at the time of the determination of the means for processing and at the time of the processing itself, taking under consideration the principles of personal data protection, such as data minimisation, in order to meet the requirements of this Regulation and protect your rights. Your personal data do not become accessible to an indefinite number of individuals.

Our other obligations

The retention period of information we have collected by you, depends on the type of the information supplied. Information assumed as necessary for the execution of our services towards you are retained for as long as required by the nature of services and according to our obligations under the current legislation. In any case we do our utmost to ensure that your information will remain safe, by having already taken all necessary appropriate technical and organisational measures.

If deemed necessary in order to comply to our legal obligations, to resolve disputes or to reinforce our terms and conditions of use, we shall retain some of your data, as required, even if there is no longer need to provide services to you.

In any case your personal data are limited to the absolutely necessary to achieve those objectives, they are precise and transferred only to authorised entities, who are bound to confidentiality and privacy and comply to the terms of the present policy.

In any case we observe any breach of the present policy, which includes the likelihood of having revealed your personal data, we will inform within 72 hours since the acknowledgement of the incident the Hellenic Data Protection Authority as well as the natural persons to whom the personal data belong.

Given that we do not employ over 250 employees in our Company, that we perform occasional processing of personal data, that we do not process special category of personal data, neither data relating to criminal convictions and offences, we are not obliged to maintain a record of processing activities

Transfer to third countries

A.GROUP does not transfer your personal data whether within the EU or abroad to third countries. Should such developments occur, users will be informed by announcement of the updated privacy policy.

Policy reviews

A.GROUP unilaterally reserves the right to update, alter or review the present privacy policy, which is valid from May, 25th 2018 as well as the terms of use of its website, without prior notification of the users, in order to improve its services and harmonize the provisions of the current legislation (National and Community legislation) regarding the personal data protection. For that purpose, we kindly ask you to visit this Privacy Policy regularly, in order to inform about the changes made.